O nie! Gdzie jest JavaScript?
Twoja przeglądarka internetowa nie ma włączonej obsługi JavaScript lub nie obsługuje JavaScript. Proszę włączyć JavaScript w przeglądarce internetowej, aby poprawnie wyświetlić tę witrynę, lub zaktualizować do przeglądarki internetowej, która obsługuje JavaScript.
Święto Konstytucji 3 maja w Tomaszowie

Święto Konstytucji 3 maja w Tomaszowie

230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja uczczono w Tomaszowie Lubelskim zorganizowaniem uroczystości o charakterze patriotyczno – religijnym. Ustawa Zasadnicza z 1791 roku była najbardziej rewolucyjnym i nowoczesnym dokumentem ówczesnej Europy i świata, stanowiła próbę kompleksowej i radykalnej zmiany Rzeczypospolitej Obojga Narodów i naprawy państwa po I rozbiorze.
Na obchody rocznicowe odbywające się w  Sanktuarium ZNMP, obok członków wspólnoty parafialnej przybył burmistrz Wojciech Żukowski, poseł na Sejm RP Tomasz Zieliński, przedstawiciele samorządów miasta i powiatu, radni, kierownicy organizacji społeczno – politycznych, służby mundurowe, delegacje kombatantów i NSZZ „S” oddział Tomaszów oraz dyrektorzy i kierownicy urzędów, instytucji oraz harcerze.
              Przybyłych powitał ksiądz prałat  Czesław Grzyb kustosz Sanktuarium, po czym burmistrz miasta Wojciech Żukowski zarysował tło historyczne, sytuację oraz warunki polityczne, w których doszło do uchwalenia Konstytucji 3 maja. W wystąpieniu zostały szczególnie wyeksponowane postępowe zmiany ujęte w treści Konstytucji 3 maja, jak: wprowadzenie trójpodziału władzy i reformy sądownictwa,  ograniczenie immunitetu szlachty, zniesienie podziałów społeczeństwa na stany, powołanie 100-tysięcznej armii, wprowadzenie pełni praw mieszczan, zapewnienie opieki prawnej chłopów, wprowadzenie głosowania większościowego w miejsce liberum veto, dwuizbowy parlament, wprowadzenie monarchii dziedzicznej w miejsce wolnej elekcji, pozbawienie króla uprawnień ustawodawczych, usankcjonowanie religii katolickiej jako panującej w państwie, ale z ochroną innych wyznań. Burmistrz podkreślił w wystąpieniu, że Ustawa Rządowa stanowiła radykalną, kompleksową próbę podjętą dla zreformowania Polski po I rozbiorze, a jednym z ich autorów był król Stanisław August Poniatowski. Jej treść oparto o konstytucję Stanów Zjednoczonych.
Chociaż Konstytucja 3 maja funkcjonowała na ograniczonym terytorium przez okres kilkunastu miesięcy, to przetrwała jako cenny depozyt i założycielski mit narodowy oraz testament dla następnych pokoleń Rzeczypospolitej. Był to jeden z najpiękniejszych momentów naszej historii świadczący, że jesteśmy postępowym elementem cywilizacji europejskiej, który inne kraje Europy znacznie wyprzedził w tym okresie czasu.
              Niestety, obrady sejmu w Grodnie od czerwca do listopada 1793r., odbywające się pod dyktando carycy Katarzyny II spowodowały odrzucenie i zmarnotrawienie całego dorobku Sejmu Wielkiego, a po przegranej wojnie z Rosją i opowiedzeniu się króla Stanisława Augusta Poniatowskiego po stronie targowiczan nastąpił II rozbiór Polski.
              Po wystąpieniu burmistrza miasta ksiądz prałat  Czesław Grzyb w asyście księdza proboszcza Jerzego Sopla koncelebrował Mszę św. i wygłosił okolicznościową homilię. Nabożeństwo zostało zakończone odnowieniem Ślubów Jasnogórskich i udzieleniem błogosławieństwa Bożego, po czym pod pomnikiem Konstytucji 3 maja wieńce i wiązanki kwiatów złożyli: poseł na Sejm RP Tomasz Zieliński, delegacje starostwa, burmistrz wraz przedstawicielami Rady Miasta, NSZZ „Solidarność”,  dyrektor i pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej, Uniwersytetu III Wieku, Powiatowego Urzędu Pracy, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz w imieniu służb mundurowych komendant KP PSP st. bryg. Mirosław Michoński oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów Leszek Dmitroca.
              Okolicznościowe wystąpienie posła na Sejm RP Tomasza Zielińskiego nt. autorów tekstu Konstytucji 3 maja, podziękowania uczestnikom uroczystości oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem Naczelnika Tadeusza Kościuszki stanowiło zakończenie uroczystości.