O nie! Gdzie jest JavaScript?
Twoja przeglądarka internetowa nie ma włączonej obsługi JavaScript lub nie obsługuje JavaScript. Proszę włączyć JavaScript w przeglądarce internetowej, aby poprawnie wyświetlić tę witrynę, lub zaktualizować do przeglądarki internetowej, która obsługuje JavaScript.
Jubileusz 400-lecia Tomaszowa Lubelskiego

Jubileusz 400-lecia Tomaszowa Lubelskiego

Upływają cztery wieki od daty wystawienia dokumentu lokacyjnego dla Tomaszowa, zwanego początkowo Jelitowem, przez jego fundatora – drugiego ordynata Tomasza Zamoyskiego, który ten akt ogłosił 25 maja 1621 roku w Zamościu.
Przywilej ów stanowił podstawę do założenia nowego ośrodka miejskiego, jego funkcjonowania i rozwoju w następnych stuleciach, zaś potwierdzeniem przywileju była decyzja króla Zygmunta III Wazy, który 7 października 1621 roku nadał miastu prawo magdeburskie. Świętowany obecnie Jubileusz 400-lecia nawiązuje do inicjatywy lokacyjnej wydanego przywileju i postaci jego autora, który także zmienił nazwę z Jelitowa na Tomaszów, a dziś stanowi okazję do przypomnienia początków i najważniejszych faktów z przeszłości Tomaszowa. Znalazło to miejsce w programie Jubileuszu 400-lecia zapoczątkowanego Mszą św. w kościele pod wezwaniem ZNMP, który za kilka lat także będzie obchodził analogiczną rocznicę swego powstania. Nabożeństwu, które miało charakter dziękczynny, przewodniczył ks. prałat  Czesław Grzyb kustosz Sanktuarium ZNMP, który koncelebrował mszę w asyście ks. dziekana Grzegorza Chabrosa, ks. proboszcza Jerzego Sopla, ks. proboszcza Zbigniewa Świtalskiego, ks. prof. dr hab. Mirosława Sitarza prorektora ds. misji i administracji KUL im. Jana Pawła II, zaś oprawę artystyczną zapewnił zespół chóralny „Tomaszowiacy” prezentujący repertuar pieśni sakralnych i patriotycznych. Homilię wygłosił ks. Czesław Grzyb, nawiązując do tekstu biblijnego i odwołując się do dominującej roli Boga i jego wpływu oraz znaczenia dla kształtowania najlepszych wartości w charakterze mieszkańców miasta na przestrzeni jego dziejów. Kapłan przywołał także najważniejsze daty z historii Tomaszowa, zasługi Ordynacji, odniósł się także do symboliki kolumn pamięci i podzielił się osobistymi refleksjami, co do pozytywnej mentalności tomaszowian, jakiej doświadczył z okresu dziesięcioletniej posługi kapłańskiej. W końcowej części nabożeństwa, po złożeniu darów ołtarzowych na ręce kapłana oraz podziękowaniach złożonych przez burmistrza miasta Wojciecha Żukowskiego i przewodniczącego Rady Miasta Mirosława Fusa za sprawowanie liturgii, dla chóru „Tomaszowiacy”, służby liturgicznej, pocztów sztandarowych i gości, uczestnicy obchodów przemieścili się na teren drogi krzyżowej, gdzie zostały złożone wiązanki kwiatów przed kolumnami pamięci Tomasza Zamoyskiego oraz przed kolumną wystawioną z okazji lokacji miasta.
             W dalszej części uroczystości nastąpiło przejście do gmachu d. Sejmiku Ziemskiego, gdzie został odsłonięty wizerunek założyciela Tomaszowa - Tomasza Zamoyskiego i kopii przywileju, zaś dawnej sali reprezentacyjnej Urzędu Miasta nadano imię drugiego ordynata.
             W dalszej części uroczystości została otwarta wystawa plenerowa przed Sejmikiem, przygotowana przez Jarosława Jońca, Jacka Pawłuckiego i Dariusza Krecha, po konsultacji z p. Jolantą Bagińską i Marzeną Warmińską – Mazurek. Na treść ekspozycji otwieranej przy dźwiękach hejnału miasta Tomaszowa autorstwa majora Bogdana Pałczyńskiego, złożyły się najważniejsze elementy historii i architektury z początków dziejów miasta.
Końcowa część uroczystości inaugurującej obchody 400-lecia Tomaszowa miała miejsce w sali widowiskowej Tomaszowskiego Domu Kultury, gdzie odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta prowadzona przez jej przewodniczącego Mirosława Fusa. Po odśpiewaniu hymnu narodowego przewodniczący Rady Miasta powitał zacnych gości w osobach kapłanów oraz zaproszonych: Michała Mulawy – wicemarszałka województwa lubelskiego, Zdzisława Szweda – członka zarządu województwa lubelskiego, Jerzego Chróścikowskiego – senatora RP, Tomasza Zielińskiego – posła na Sejm RP, Sławomira Zawiślaka – posła na Sejm RP, prof. dr hab. Ryszarda Szczygła – z Zakładu Historii Polski Średniowiecznej UMCS, Andrzeja Wnuka – prezydenta  Zamościa, Sebastiana Paula – zastępcy dyrektora Biura Organizacji Kadr i Budżetu UW w Lublinie, Moniki Żur – dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Zamościu, starosty tomaszowskiego Henryka Karwana, wicestarosty Jarosława Korzenia, radnych Rady Miasta i Rady Powiatu, przedstawicieli służb mundurowych KP PSP, KP Policji i Nadleśnictwa, dyrektorów, kierowników i prezesów oraz przedstawicieli instytucji i organizacji z terenu miasta i powiatu.
Zgodnie z programem sesji Rady Miasta prof. Ryszard Szczygieł zaprezentował wykład o początkach miasta Tomaszowa, kreśląc szeroką panoramę warunków i okoliczności towarzyszących jego założeniu, roli Jana Zamoyskiego i Tomasza Zamoyskiego, kończąc swe wystąpienie wnioskami płynącymi z 400-letniej historii miasta, w której łącznie tylko 50 lat upłynęło w atmosferze pokoju, bez wojen, katastrof i nieszczęść.
Z kolei burmistrz miasta Wojciech Żukowski przedstawił w syntetycznym wystąpieniu najważniejsze wydarzenia z czterech wieków dziejów Tomaszowa, aż do współczesności, podkreślając fakt, że w historii, odbudowie i rozwoju zasadniczą rolę odgrywali jego mieszkańcy, wykazując stale inicjatywę, pracowitość i patriotyzm przejawiający się nie tylko podczas powstań, wojen, okupacji, ale także w dbałości o dobro wspólne. Przewodniczący RM poinformował, że wpłynął list od wicepremiera Jacka Sasina, który został odczytany przez Członka Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Tomaszowie Lubelskim, Jacka Pawłuckiego. W wystąpieniach gości głos zabierali: Zdzisław Szwed w imieniu Zarządu Województwa Lubelskiego, senator Jerzy Chróścikowski, poseł Sławomir Zawiślak i Tomasz Zieliński, Michał Mulawa – wicemarszałek województwa, Sebastian Paul w imieniu Urzędu Wojewódzkiego, starosta Henryk Karwan i Andrzej Wnuk – prezydent miasta Zamościa.
Goście składali gratulacje i życzenia jubileuszowe, podkreślali rolę samorządu w rozwiązywaniu problemów infrastrukturalnych Tomaszowa i wsparcia w tej mierze władz wojewódzkich i centralnych oraz parlamentarzystów, zwracali uwagę na konieczność zahamowania migracji młodego pokolenia, wskazywali na duży potencjał dalszego rozwoju miasta wynikający z jego położenia, jak i obecnej strategii województwa lubelskiego, deklarowali gotowość pomocy w rozwiązywaniu trudnych spraw, przekazywali treść listów swych przełożonych oraz wręczali okolicznościowe upominki.
Finałową częścią uroczystości inaugurującej obchody 400. rocznicy nadania prawa miejskiego dla Tomaszowa było wręczenie gościom i uczestnikom wybitych z tej okazji pamiątkowych medali.