O nie! Gdzie jest JavaScript?
Twoja przeglądarka internetowa nie ma włączonej obsługi JavaScript lub nie obsługuje JavaScript. Proszę włączyć JavaScript w przeglądarce internetowej, aby poprawnie wyświetlić tę witrynę, lub zaktualizować do przeglądarki internetowej, która obsługuje JavaScript.
Wizytacja podkomisji Sejmu RP w Tomaszowie

Wizytacja podkomisji Sejmu RP w Tomaszowie

W dniach 25 i 26 lipca przebywała w Tomaszowie z wizytacją Podkomisja Stała ds. wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej. W składzie delegacji znaleźli się posłowie: Kazimierz Gołojuch (przewodniczący podkomisji), Jacek Czerniak (zastępca przewodniczącego podkomisji), Andrzej Grzyb, Anna Kwiecień, Piotr Polak, Tadeusz Zwiefka oraz Anna Roczkowska (główny specjalista od spraw kontaktów zewnętrznych), Joanna Heger (sekretarz komisji sejmowej), Małgorzata Jarosińska – Jedynak (sekretarz stanu, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej), Ewa Termena – Hyży (radca w Departamencie Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej), Andrzej Słodki (kierownik wspólnego sekretariatu technicznego Programu Polska – Białoruś – Ukraina) i Dominik Bąk (zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW).
W pierwszym dniu pobytu odbyła się wizytacja projektów zrealizowanych z udziałem funduszy UE w Tomaszowie Lubelskim – w tym zmodernizowanego kompleksu sportowego OSiR „Tomasovia”, obejmującego unowocześnienie zdegradowanych obiektów oraz remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno – socjalnym. Z kolei wtorek podkomisja poświęciła na wizytację projektu zrealizowanego z udziałemfunduszy UE w regionie, w tym wizytację Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach Tomaszowskich oraz na prezentację Projektu Geopark „Kamienny Las na Roztoczu”. Następnie członkowie podkomisji odbyli wizytację połączenia kolejowego Hrebenne – Rawa Ruska i przejścia granicznego Polska – Ukraina w Hrebennem. W tym samym dniu w godzinach popołudniowych w holu dawnego Sejmiku Powiatowego przewodniczący podkomisji poseł Kazimierz Gołojuch poprowadził konferencję prasową, a następnie w sali reprezentacyjnej im. Tomasza Zamoyskiego odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich, miejskich i
powiatowych, podczas którego został zaprezentowany dorobek oraz plany rozwoju Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu „Roztocze” oraz Związku Transgranicznego Euroregion „Roztocze”. W trakcie spotkania z udziałem gości z Ukrainy oraz przybyłych parlamentarzystów Zamojszczyzny - Tomasza Zielińskiego i Sławomira Zawiślaka, podkreślano wzorowe przygotowanie i realizację projektów oraz pełne wykorzystanie środków unijnych na najbardziej pilne potrzeby mieszkańców Roztocza, tj. na niezbędną infrastrukturę, wykreowanie i wyeksponowanie walorów przyrodniczych naszej krainy geograficznej dla
wyrównania dystansu dzielącego nasz teren od centralnej części Polski. Sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska – Jedynakprzedstawiła szczegółowe dane liczbowe dotyczące rozmiaru środków unijnych, jak i pochodzących z budżetu państwa przeznaczanych na wsparcie rozwoju Lubelszczyzny w zakresie poszczególnych projektów, w tym także realizowanych w Tomaszowie. Burmistrz miasta Wojciech Żukowski po powitaniu gości zarysował najbardziej pilne potrzeby i starania oraz dotychczasowe efekty płynące z utworzenia Rezerwatu Biosfery Euroregionu „Roztocze”, po czym przedstawił projekt utworzenia rezerwatu „Kamienny las”. Kolejni dyskutanci, parlamentarzyści Tadeusz Zieliński i Sławomir Zawiślak oraz goście z województwa podkarpackiego, przedstawili skalę dotychczasowych zaniedbań, zacofania i niedofinansowania naszego regionu, w tym dotyczącą terenów popegeerowskich. Ukazano w ten sposób ogromne potrzeby budowy i rozbudowyvinfrastruktury drogowej, kulturalnej, szkolnictwa zawodowego, roli patronackiej zakładów pracy z równoczesnym przedstawieniem wartości i atrakcyjności przyrodniczej i krajobrazowej Roztocza. Wskazywali przy tym na rolę aktywnych samorządów, które jednak same bez pomocy zewnętrznej nie są w stanie w warunkach obecnego kryzysu zrealizować stojących przed nimi zadań. Ze strony członków podkomisji, którzy z uznaniem oceniali aktualny stan miasta Tomaszowa i zachwycali się przyrodą Roztocza, wskazywano na różnorodne możliwości pozyskania środków finansowych, z różnych źródeł i obszarów. Sygnalizowano przy tym konieczność podejmowania współpracy na szczeblu gmin, powiatów i województw. Przypominano także o terminach składania projektów i wniosków, zarówno z funduszy krajowych i pochodzących z UE. Dyskutanci w swych wypowiedziach podkreślali rolę Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz samorządów, jak i znaczenie współpracy z przygranicznymi organami administracji Ukrainy. Postulowano także konieczność udzielenia realnego wsparcia finansowego dla utworzenia Geoparku jako struktury przyrodniczej, która może mieć decydujące znaczenie w wypromowaniu Roztocza jako produktu turystycznego, atrakcyjnego nie tylko dla turystów krajowych, ale i zagranicznych.
Do realizacji zarysowanych celów niezbędne jest zaangażowanie środków UE, bo samorządy nie dysponują wystarczającymi funduszami i nie udźwigną ciężaru kosztów niezbędnych inwestycji. Po podsumowaniu dyskusji i udzieleniu odpowiedzi ze strony sekretarza stanu Małgorzaty Jarosińskiej – Jedynak w części końcowej spotkania, po wystąpieniu gości z Ukrainy – przewodniczącego Lwowskiej Rady Rejonowej i burmistrza miasta Żółkwi, przewodniczący podkomisji w samych superlatywach podsumował przeprowadzoną wizytację. Wskazał przy tym nie tylko na racjonalne wydanie środków z UE, ale na już realizowane i znajdujące się w toku realizacji inwestycje, podjęte z myślą o zaspokojeniu najważniejszych potrzeb mieszkańców i rozwoju regionu.